لیست واحد ها

طبقه: کاربری: وضعیت فروش:
واحدطبقهشماره واحدمساحتکاربری
1001طبقه همکف جنوب شرقی (فروشگاه بزرگ )1326.97تجاری
1002طبقه همکف جنوب شرقی (فروشگاه بزرگ )2257.9تجاری
1003طبقه همکف جنوب شرقی (فروشگاه بزرگ )3240.68تجاری
1004طبقه همکف جنوب شرقی (فروشگاه بزرگ )444متفرقه
1005طبقه همکف جنوب شرقی (فروشگاه بزرگ )538.17متفرقه
1006طبقه همکف جنوب شرقی (فروشگاه بزرگ )66523.38متفرقه
2001طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )138.02تجاری
2002طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )226.66تجاری
2003طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )329.07تجاری
2004طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )434.08تجاری
2005طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )529.07تجاری
2006طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )626.6تجاری
2007طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )733.78تجاری
2008طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )834.19تجاری
2009طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )926.17تجاری
2010طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1055.21تجاری
2011طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1121.49تجاری
2012طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1298.38تجاری
2013طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1396.5تجاری
2014طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )14115.11تجاری
2015طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1529.73تجاری
2016طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1627.45تجاری
2017طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1749.62تجاری
2018طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1849.62تجاری
2019طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )1955.37تجاری
2020طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2055.09تجاری
2021طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2156.41تجاری
2022طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2254.62تجاری
2023طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2346.05تجاری
2024طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2431.44تجاری
2025طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2511.92تجاری
2026طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2685.76تجاری
2027طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2793.78تجاری
2028طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )2838.63تجاری
2029طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )29193.33تجاری
2030طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )30100تجاری
2031طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )31140تجاری
2032طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3228.26تجاری
2033طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3363.39تجاری
2034طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3446.93تجاری
2035طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3549.32تجاری
2036طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3649.32تجاری
2037طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3749.32تجاری
2038طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3849.32تجاری
2039طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )3949.32تجاری
2040طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )40152.91تجاری
2041طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )41155.62تجاری
2042طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )4298.6تجاری
2043طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )43141.42تجاری
2044طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )44114.8تجاری
2045طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )45114.4تجاری
2046طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )46123.26تجاری
2047طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )47150.42تجاری
2048طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )4835.53تجاری
2049طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )4935.76تجاری
2050طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5035.76تجاری
2051طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )51105.76تجاری
2052طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5232.8تجاری
2053طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5349.34تجاری
2054طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5417.22تجاری
2055طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5534.67تجاری
2056طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5634.67تجاری
2057طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5734.67تجاری
2058طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5834.67تجاری
2059طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )5934.67تجاری
2060طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6034.67تجاری
2061طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6117.3تجاری
2062طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6227.16تجاری
2063طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6326.97تجاری
2064طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6428.87تجاری
2065طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6538.65تجاری
2066طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6638.68تجاری
2067طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6738.68تجاری
2068طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6838.65تجاری
2069طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )6938.65تجاری
2070طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7038.47تجاری
2071طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7128.95تجاری
2072طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7226.98تجاری
2073طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7327.19تجاری
2074طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7424.14تجاری
2075طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7542.07تجاری
2076طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7642.07تجاری
2077طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7742.07تجاری
2078طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7842.07تجاری
2079طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )7955.41تجاری
2080طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8046.49تجاری
2081طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8142.57تجاری
2082طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8240.72تجاری
2083طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8341.75تجاری
2084طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8442.07تجاری
2085طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8542.07تجاری
2086طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8642.07تجاری
2087طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8742.07تجاری
2088طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8836.6تجاری
2089طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )8983.37تجاری
2090طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )9044.83متفرقه
2091طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )9144.84متفرقه
2092طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )9226.16متفرقه
2093طبقه همکف شمال شرقی ( تجاری )9353.03متفرقه
3001طبقه همکف ( تجاری )134.23تجاری
3002طبقه همکف ( تجاری )226.67تجاری
3003طبقه همکف ( تجاری )328.53تجاری
3004طبقه همکف ( تجاری )426.62تجاری
3005طبقه همکف ( تجاری )537.14تجاری
3006طبقه همکف ( تجاری )626.66تجاری
3007طبقه همکف ( تجاری )729.07تجاری
3008طبقه همکف ( تجاری )834.08تجاری
3009طبقه همکف ( تجاری )929.07تجاری
3010طبقه همکف ( تجاری )1034.08تجاری
3011طبقه همکف ( تجاری )1133.78تجاری
3012طبقه همکف ( تجاری )1234.19تجاری
3013طبقه همکف ( تجاری )1326.17تجاری
3014طبقه همکف ( تجاری )1455.21تجاری
3015طبقه همکف ( تجاری )1521.49تجاری
3016طبقه همکف ( تجاری )1698.38تجاری
3017طبقه همکف ( تجاری )1796.5تجاری
3018طبقه همکف ( تجاری )18115.11تجاری
3019طبقه همکف ( تجاری )1929.78تجاری
3020طبقه همکف ( تجاری )2027.45تجاری
3021طبقه همکف ( تجاری )2149.62تجاری
3022طبقه همکف ( تجاری )2249.62تجاری
3023طبقه همکف ( تجاری )2355.37تجاری
3024طبقه همکف ( تجاری )2455.09تجاری
3025طبقه همکف ( تجاری )2556.17تجاری
3026طبقه همکف ( تجاری )2654.62تجاری
3027طبقه همکف ( تجاری )2747.05تجاری
3028طبقه همکف ( تجاری )2831.44تجاری
3029طبقه همکف ( تجاری )2911.92تجاری
3030طبقه همکف ( تجاری )3085.76تجاری
3031طبقه همکف ( تجاری )3193.07تجاری
3032طبقه همکف ( تجاری )3239.37تجاری
3033طبقه همکف ( تجاری )33193.33تجاری
3034طبقه همکف ( تجاری )34100.75تجاری
3035طبقه همکف ( تجاری )35140.73تجاری
3036طبقه همکف ( تجاری )3628.6تجاری
3037طبقه همکف ( تجاری )3759.8تجاری
3038طبقه همکف ( تجاری )3850تجاری
3039طبقه همکف ( تجاری )3950تجاری
3040طبقه همکف ( تجاری )4050تجاری
3041طبقه همکف ( تجاری )4126.2تجاری
3042طبقه همکف ( تجاری )4226.54تجاری
3043طبقه همکف ( تجاری )4330.48تجاری
3044طبقه همکف ( تجاری )4429.2تجاری
3045طبقه همکف ( تجاری )4529.2تجاری
3046طبقه همکف ( تجاری )4629.2تجاری
3047طبقه همکف ( تجاری )4729.2تجاری
3048طبقه همکف ( تجاری )4830.82تجاری
3049طبقه همکف ( تجاری )4949.23تجاری
3050طبقه همکف ( تجاری )5028.43تجاری
3051طبقه همکف ( تجاری )5126.92تجاری
3052طبقه همکف ( تجاری )5226.92تجاری
3053طبقه همکف ( تجاری )5326.92تجاری
3054طبقه همکف ( تجاری )5427.46تجاری
3055طبقه همکف ( تجاری )55422.7متفرقه
3056طبقه همکف ( تجاری )56117.62تجاری
3057طبقه همکف ( تجاری )5754.2تجاری
3058طبقه همکف ( تجاری )5831.32تجاری
3059طبقه همکف ( تجاری )5917.27تجاری
3060طبقه همکف ( تجاری )6034.67تجاری
3061طبقه همکف ( تجاری )6134.67تجاری
3062طبقه همکف ( تجاری )6234.67تجاری
3063طبقه همکف ( تجاری )6334.67تجاری
3064طبقه همکف ( تجاری )6434.67تجاری
3065طبقه همکف ( تجاری )6534.67تجاری
3066طبقه همکف ( تجاری )6617.33تجاری
3067طبقه همکف ( تجاری )6727.09تجاری
3068طبقه همکف ( تجاری )6826.99تجاری
3069طبقه همکف ( تجاری )6928.87تجاری
3070طبقه همکف ( تجاری )7038.65تجاری
3071طبقه همکف ( تجاری )7138.68تجاری
3072طبقه همکف ( تجاری )7238.68تجاری
3073طبقه همکف ( تجاری )7338.65تجاری
3074طبقه همکف ( تجاری )7438.65تجاری
3075طبقه همکف ( تجاری )7538.64تجاری
3076طبقه همکف ( تجاری )7628.96تجاری
3077طبقه همکف ( تجاری )7727.2تجاری
3078طبقه همکف ( تجاری )7824.14تجاری
3079طبقه همکف ( تجاری )7942.07تجاری
3080طبقه همکف ( تجاری )8042.07تجاری
3081طبقه همکف ( تجاری )8142.07تجاری
3082طبقه همکف ( تجاری )8242.07تجاری
3083طبقه همکف ( تجاری )8342.07تجاری
3084طبقه همکف ( تجاری )8455.41تجاری
3085طبقه همکف ( تجاری )8546.08تجاری
3086طبقه همکف ( تجاری )8642.2تجاری
3087طبقه همکف ( تجاری )8742.04تجاری
3088طبقه همکف ( تجاری )8841.7تجاری
3089طبقه همکف ( تجاری )8941.69تجاری
3090طبقه همکف ( تجاری )9041.7تجاری
3091طبقه همکف ( تجاری )9141.7تجاری
3092طبقه همکف ( تجاری )9241.7تجاری
3093طبقه همکف ( تجاری )9334.82تجاری
4001طبقه اول ( تجاری )134.24تجاری
4002طبقه اول ( تجاری )226.65تجاری
4003طبقه اول ( تجاری )328.51تجاری
4004طبقه اول ( تجاری )426.65تجاری
4005طبقه اول ( تجاری )537.13تجاری
4006طبقه اول ( تجاری )626.66تجاری
4007طبقه اول ( تجاری )729.07تجاری
4008طبقه اول ( تجاری )834.08تجاری
4009طبقه اول ( تجاری )929.07تجاری
4010طبقه اول ( تجاری )1026.6تجاری
4011طبقه اول ( تجاری )1133.78تجاری
4012طبقه اول ( تجاری )1234.19تجاری
4013طبقه اول ( تجاری )1326.17تجاری
4014طبقه اول ( تجاری )1455.21تجاری
4015طبقه اول ( تجاری )1521.49تجاری
4016طبقه اول ( تجاری )1698.38تجاری
4017طبقه اول ( تجاری )1796.5تجاری
4018طبقه اول ( تجاری )18115.25تجاری
4019طبقه اول ( تجاری )1929.99تجاری
4020طبقه اول ( تجاری )2027.45تجاری
4021طبقه اول ( تجاری )2149.62تجاری
4022طبقه اول ( تجاری )2249.62تجاری
4023طبقه اول ( تجاری )2355.37تجاری
4024طبقه اول ( تجاری )2455.09تجاری
4025طبقه اول ( تجاری )2556.17تجاری
4026طبقه اول ( تجاری )2654.62تجاری
4027طبقه اول ( تجاری )2747.05تجاری
4028طبقه اول ( تجاری )2831.44تجاری
4029طبقه اول ( تجاری )2911.92تجاری
4030طبقه اول ( تجاری )3085.76تجاری
4031طبقه اول ( تجاری )3193.09تجاری
4032طبقه اول ( تجاری )3239.37تجاری
4033طبقه اول ( تجاری )33194.26تجاری
4034طبقه اول ( تجاری )34156.39تجاری
4035طبقه اول ( تجاری )35161.6تجاری
4036طبقه اول ( تجاری )3628.61تجاری
4037طبقه اول ( تجاری )3764.84تجاری
4038طبقه اول ( تجاری )3830.8تجاری
4039طبقه اول ( تجاری )3929.2تجاری
4040طبقه اول ( تجاری )4029.2تجاری
4041طبقه اول ( تجاری )4129.2تجاری
4042طبقه اول ( تجاری )4229.2تجاری
4043طبقه اول ( تجاری )4329.2تجاری
4044طبقه اول ( تجاری )4429.2تجاری
4045طبقه اول ( تجاری )4529.2تجاری
4046طبقه اول ( تجاری )4630.58تجاری
4047طبقه اول ( تجاری )4728.11تجاری
4048طبقه اول ( تجاری )4826.9تجاری
4049طبقه اول ( تجاری )4926.9تجاری
4050طبقه اول ( تجاری )5026.9تجاری
4051طبقه اول ( تجاری )5126.9تجاری
4052طبقه اول ( تجاری )5226.9تجاری
4053طبقه اول ( تجاری )5326.9تجاری
4054طبقه اول ( تجاری )5426.9تجاری
4055طبقه اول ( تجاری )5526.9تجاری
4056طبقه اول ( تجاری )5626.9تجاری
4057طبقه اول ( تجاری )5728.7تجاری
4058طبقه اول ( تجاری )5849.91تجاری
4059طبقه اول ( تجاری )5932.31تجاری
4060طبقه اول ( تجاری )6017.29تجاری
4061طبقه اول ( تجاری )6134.69تجاری
4062طبقه اول ( تجاری )6234.69تجاری
4063طبقه اول ( تجاری )6334.69تجاری
4064طبقه اول ( تجاری )6434.69تجاری
4065طبقه اول ( تجاری )6534.61تجاری
4066طبقه اول ( تجاری )6634.69تجاری
4067طبقه اول ( تجاری )6717.35تجاری
4068طبقه اول ( تجاری )6827.16تجاری
4069طبقه اول ( تجاری )6926.97تجاری
4070طبقه اول ( تجاری )7028.87تجاری
4071طبقه اول ( تجاری )7138.65تجاری
4072طبقه اول ( تجاری )7238.68تجاری
4073طبقه اول ( تجاری )7338.68تجاری
4074طبقه اول ( تجاری )7438.65تجاری
4075طبقه اول ( تجاری )7538.65تجاری
4076طبقه اول ( تجاری )7638.65تجاری
4077طبقه اول ( تجاری )7728.95تجاری
4078طبقه اول ( تجاری )7826.98تجاری
4079طبقه اول ( تجاری )7927.19تجاری
4080طبقه اول ( تجاری )8024.14تجاری
4081طبقه اول ( تجاری )8142.07تجاری
4082طبقه اول ( تجاری )8242.07تجاری
4083طبقه اول ( تجاری )8342.07تجاری
4084طبقه اول ( تجاری )8442.07تجاری
4085طبقه اول ( تجاری )8554.41تجاری
4086طبقه اول ( تجاری )8646.08تجاری
4087طبقه اول ( تجاری )8742.19تجاری
4088طبقه اول ( تجاری )8842.04تجاری
4089طبقه اول ( تجاری )8941.7تجاری
4090طبقه اول ( تجاری )9041.7تجاری
4091طبقه اول ( تجاری )9141.7تجاری
4092طبقه اول ( تجاری )9241.7تجاری
4093طبقه اول ( تجاری )9341.7تجاری
4094طبقه اول ( تجاری )9434.82تجاری
4095طبقه اول ( تجاری )95911.93متفرقه
5001طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )126.2متفرقه
5002طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )225.8متفرقه
5003طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )325.82متفرقه
5004طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )425.75متفرقه
5005طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )525.85متفرقه
5006طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )625.75متفرقه
5007طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )725.75متفرقه
5008طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )825.75متفرقه
5009طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )953.61متفرقه
5010طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1043.21متفرقه
5011طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1143.12متفرقه
5012طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1252.29متفرقه
5013طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1352.9متفرقه
5014طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1432.22متفرقه
5015طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1532.86متفرقه
5016طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1631.73متفرقه
5017طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1738.78متفرقه
5018طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1822.81متفرقه
5019طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )1922.93متفرقه
5020طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )2040.85متفرقه
5021طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )2125.8متفرقه
5022طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )2223.61متفرقه
5024طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )24799متفرقه
5025طبقه دوم ( فودکورت، رستوران و شهربازی )251123.4متفرقه
301طبقه سوم ( اداری )198اداری
302طبقه سوم ( اداری )2110.5اداری
303طبقه سوم ( اداری )3151.5اداری
304طبقه سوم ( اداری )4103اداری
305طبقه سوم ( اداری )5101.5اداری
306طبقه سوم ( اداری )6102اداری
307طبقه سوم ( اداری )7165.5اداری
308طبقه سوم ( اداری )8129.5اداری
309طبقه سوم ( اداری )9166اداری
310طبقه سوم ( اداری )10144اداری
311طبقه سوم ( اداری )11166اداری
312طبقه سوم ( اداری )12137اداری
313طبقه سوم ( اداری )13106.5اداری
314طبقه سوم ( اداری )14160.5اداری
315طبقه سوم ( اداری )15172اداری
316طبقه سوم ( اداری )16159اداری
317طبقه سوم ( اداری )17152اداری
318طبقه سوم ( اداری )18193.5اداری
319طبقه سوم ( اداری )19134اداری
320طبقه سوم ( اداری )20106اداری
321طبقه سوم ( اداری )21106اداری
322طبقه سوم ( اداری )2265.5اداری
323طبقه سوم ( اداری )23154.5اداری
324طبقه سوم ( اداری )24157.5اداری
401طبقه چهارم ( اداری )198اداری
402طبقه چهارم ( اداری )2110.5اداری
403طبقه چهارم ( اداری )3151.5اداری
404طبقه چهارم ( اداری )4103اداری
405طبقه چهارم ( اداری )5101.5اداری
406طبقه چهارم ( اداری )6102اداری
407طبقه چهارم ( اداری )7165.5اداری
408طبقه چهارم ( اداری )8129.5اداری
409طبقه چهارم ( اداری )9166اداری
410طبقه چهارم ( اداری )10144اداری
411طبقه چهارم ( اداری )11166اداری
412طبقه چهارم ( اداری )12137اداری
413طبقه چهارم ( اداری )13106.5اداری
414طبقه چهارم ( اداری )14160.5اداری
415طبقه چهارم ( اداری )15172اداری
416طبقه چهارم ( اداری )16159اداری
417طبقه چهارم ( اداری )17152اداری
418طبقه چهارم ( اداری )18193.5اداری
419طبقه چهارم ( اداری )19134اداری
420طبقه چهارم ( اداری )20106اداری
421طبقه چهارم ( اداری )21106اداری
422طبقه چهارم ( اداری )2265.5اداری
423طبقه چهارم ( اداری )23154.5اداری
424طبقه چهارم ( اداری )24157.5اداری
501طبقه پنجم ( اداری )198اداری
502طبقه پنجم ( اداری )2110.5اداری
503طبقه پنجم ( اداری )3151.5اداری
504طبقه پنجم ( اداری )4103اداری
505طبقه پنجم ( اداری )5101.5اداری
506طبقه پنجم ( اداری )6102اداری
507طبقه پنجم ( اداری )7165.5اداری
508طبقه پنجم ( اداری )8129.5اداری
509طبقه پنجم ( اداری )9166اداری
510طبقه پنجم ( اداری )10144اداری
511طبقه پنجم ( اداری )11166اداری
512طبقه پنجم ( اداری )12137اداری
513طبقه پنجم ( اداری )13106.5اداری
514طبقه پنجم ( اداری )14160.5اداری
515طبقه پنجم ( اداری )15172اداری
516طبقه پنجم ( اداری )16159اداری
517طبقه پنجم ( اداری )17152اداری
518طبقه پنجم ( اداری )18193.5اداری
519طبقه پنجم ( اداری )19134اداری
520طبقه پنجم ( اداری )20106اداری
521طبقه پنجم ( اداری )21106اداری
522طبقه پنجم ( اداری )2265.5اداری
523طبقه پنجم ( اداری )23154.5اداری
524طبقه پنجم ( اداری )24157.5اداری
601طبقه ششم ( اداری )198اداری
602طبقه ششم ( اداری )2110.5اداری
603طبقه ششم ( اداری )3151.5اداری
604طبقه ششم ( اداری )4103اداری
605طبقه ششم ( اداری )5101.5اداری
606طبقه ششم ( اداری )6102اداری
607طبقه ششم ( اداری )7165.5اداری
608طبقه ششم ( اداری )8129.5اداری
609طبقه ششم ( اداری )9166اداری
610طبقه ششم ( اداری )10144اداری
611طبقه ششم ( اداری )11166اداری
612طبقه ششم ( اداری )12137اداری
613طبقه ششم ( اداری )13106.5اداری
614طبقه ششم ( اداری )14160.5اداری
615طبقه ششم ( اداری )15184.5اداری
616طبقه ششم ( اداری )16186اداری
617طبقه ششم ( اداری )17186اداری
618طبقه ششم ( اداری )18193.5اداری
619طبقه ششم ( اداری )19134اداری
620طبقه ششم ( اداری )20106اداری
621طبقه ششم ( اداری )21106اداری
622طبقه ششم ( اداری )2265.5اداری
623طبقه ششم ( اداری )23154.5اداری
624طبقه ششم ( اداری )24157.5اداری
701طبقه هفتم ( اداری )198اداری
702طبقه هفتم ( اداری )2110.5اداری
703طبقه هفتم ( اداری )3151.5اداری
704طبقه هفتم ( اداری )4103اداری
705طبقه هفتم ( اداری )5101.5اداری
706طبقه هفتم ( اداری )6102اداری
707طبقه هفتم ( اداری )7165.5اداری
708طبقه هفتم ( اداری )8129.5اداری
709طبقه هفتم ( اداری )9166اداری
710طبقه هفتم ( اداری )10144اداری
711طبقه هفتم ( اداری )11166اداری
712طبقه هفتم ( اداری )12137اداری
713طبقه هفتم ( اداری )13106.5اداری
714طبقه هفتم ( اداری )14160.5اداری
715طبقه هفتم ( اداری )15184.5اداری
716طبقه هفتم ( اداری )16186اداری
717طبقه هفتم ( اداری )17186اداری
718طبقه هفتم ( اداری )18193.5اداری
719طبقه هفتم ( اداری )19134اداری
720طبقه هفتم ( اداری )20106اداری
721طبقه هفتم ( اداری )21106اداری
722طبقه هفتم ( اداری )2265.5اداری
723طبقه هفتم ( اداری )23154.5اداری
724طبقه هفتم ( اداری )24157.5اداری
801طبقه هشتم ( اداری )198اداری
802طبقه هشتم ( اداری )2110.5اداری
803طبقه هشتم ( اداری )3151.5اداری
804طبقه هشتم ( اداری )4103اداری
805طبقه هشتم ( اداری )5101.5اداری
806طبقه هشتم ( اداری )6102اداری
807طبقه هشتم ( اداری )7165.5اداری
808طبقه هشتم ( اداری )8129.5اداری
809طبقه هشتم ( اداری )9166اداری
810طبقه هشتم ( اداری )10144اداری
811طبقه هشتم ( اداری )11166اداری
812طبقه هشتم ( اداری )12137اداری
813طبقه هشتم ( اداری )13106.5اداری
814طبقه هشتم ( اداری )14160.5اداری
815طبقه هشتم ( اداری )15184.5اداری
816طبقه هشتم ( اداری )16186اداری
817طبقه هشتم ( اداری )17186اداری
818طبقه هشتم ( اداری )18193.5اداری
819طبقه هشتم ( اداری )19134اداری
820طبقه هشتم ( اداری )20106اداری
821طبقه هشتم ( اداری )21106اداری
822طبقه هشتم ( اداری )2265.5اداری
823طبقه هشتم ( اداری )23154.5اداری
824طبقه هشتم ( اداری )24157.5اداری
901طبقه نهم ( اداری )198اداری
902طبقه نهم ( اداری )2110.5اداری
903طبقه نهم ( اداری )3151.5اداری
904طبقه نهم ( اداری )4103اداری
905طبقه نهم ( اداری )5101.5اداری
906طبقه نهم ( اداری )6102اداری
907طبقه نهم ( اداری )7165.5اداری
908طبقه نهم ( اداری )8129.5اداری
909طبقه نهم ( اداری )9166اداری
910طبقه نهم ( اداری )10144اداری
911طبقه نهم ( اداری )11166اداری
912طبقه نهم ( اداری )12137اداری
913طبقه نهم ( اداری )13106.5اداری
914طبقه نهم ( اداری )14160.5اداری
915طبقه نهم ( اداری )15184.5اداری
916طبقه نهم ( اداری )16186اداری
917طبقه نهم ( اداری )17186اداری
918طبقه نهم ( اداری )18193.5اداری
919طبقه نهم ( اداری )19134اداری
920طبقه نهم ( اداری )20106اداری
921طبقه نهم ( اداری )21106اداری
922طبقه نهم ( اداری )2265.5اداری
923طبقه نهم ( اداری )23154.5اداری
924طبقه نهم ( اداری )24157.5اداری
1001طبقه دهم ( اداری )198اداری
1002طبقه دهم ( اداری )2110.5اداری
1003طبقه دهم ( اداری )3151.5اداری
1004طبقه دهم ( اداری )4103اداری
1005طبقه دهم ( اداری )5101.5اداری
1006طبقه دهم ( اداری )6102اداری
1007طبقه دهم ( اداری )7165.5اداری
1008طبقه دهم ( اداری )8129.5اداری
1009طبقه دهم ( اداری )9166اداری
1010طبقه دهم ( اداری )10144اداری
1011طبقه دهم ( اداری )11166اداری
1012طبقه دهم ( اداری )12137اداری
1013طبقه دهم ( اداری )13106.5اداری
1014طبقه دهم ( اداری )14160.5اداری
1015طبقه دهم ( اداری )15184.5اداری
1016طبقه دهم ( اداری )16186اداری
1017طبقه دهم ( اداری )17186اداری
1018طبقه دهم ( اداری )18193.5اداری
1019طبقه دهم ( اداری )19134اداری
1020طبقه دهم ( اداری )20106اداری
1021طبقه دهم ( اداری )21106اداری
1022طبقه دهم ( اداری )2265.5اداری
1023طبقه دهم ( اداری )23154.5اداری
1024طبقه دهم ( اداری )24157.5اداری